HEMLÖSHET
ett användbart redskap i den moderna ekonominNästa gång en politiker säger att hemlöshet är ovärdigt ett modernt välfärdssamhälle, och det gör så gott som alla politiker, bör ni osäkra er revolver.

Om alla politiker som tycker att hemlöshet är ovärdigt ett modernt välfärdssamhälle verkligen skulle prioritera frågan skulle hemlösheten vara borta inom några år. ändå fortsätter hemlösa finnas i våra samhällen år ut och år in. Varför kan man undra? Svaret är lika rått som enkelt; de hemlösa fyller en viktig funktion i den moderna, globaliserade ekonomin.

Man får skylla sig själv
I Sveriges grundlag står det att varje medborgare har rätt till liv och hälsa, arbete och bostad. Bortom de storvulna orden står det allt klarare att hemlösheten handlar om välfärdssamhällets minskade ambitioner. Borta är pratet om rörelser och utjämnande av klasskillnader. Kvar är en allt större fokusering på individen och individualismen som drivkraft i svensk politik. En sorts svensk variant av den amerikanska drömmen. Var och en äger sitt liv och kan genom att välja rätt och agera vid rätt tidpunkt klara sig hyfsat trots usla förutsättningar. Och gör man inte rätt val får man skylla sig själv.

Hemlösa fungerar som skyltdockor
Hemlösa personer började synas på gatorna i de svenska storstäderna i början av 90-talet. Det är ingen slump. Hemlöshet kom som en naturlig frukt av nyliberalismens ideologiska genombrott i Sverige.

Nyliberalismen kallar sig ofta för en frihetsideologi. För kapital och rika människor innebär nyliberalismens verkligen frihet. Frihet från skatter, frihet från ansvar, frihet från solidaritet. En annan av nyliberalismens sidor är en hård politik mot de människor i samhället som ska producera och en fostrande politik mot de som inte är tillräckligt produktiva. Den här sidan handlar om disciplinering, att alla medborgare ska veta att om man inte klarar av samhällets normer och krav så faller man och man sjunker djupt. Det är mot denna bakgrund som man ska betrakta hemlösheten. De hemlösa fungerar som en sorts skyltdockor som visar att om man inte sköter sig hamnar man på gatan i djupaste misär.

Tak över huvudet - garanti istället för bostäder
Alla seriösa politiska krafter säger sig vilja avskaffa hemlösheten Ingen har gjort allvar av frågan. För visst skulle hemlösheten kunna avskaffas genom en medveten satsning på billiga bostäder och ett aktivt boendestöd för de som behöver. Och visst skulle vi kunna återuppbygga en del institutioner för människor som inte riktigt klarar av att bo själva. Men bostaden har blivit en handelsvara och marknad. Inte en rättighet som det så vackert står i grundlagen. Detta gör att det idag inte går att satsa som 60-talets politiker gjorde, när de byggde bort den tidens hemlöshet och trångboddhet.

Istället för att bygga bostäder väljer dagens kommunalpolitiker att satsa på tak över huvudet - garantier och härbärgen av olika slag. En förödande dyr kissa i sängen - politik som hjälper för stunden men i förlängningen bara cementerar hemlösheten. Och staten satsar hellre sina pengar på att bygga fängelser än sjukhus och alternativa bostäder för de som ofta hamnar i fängelserna. Fängelser som man vet genererar kriminalitet och utanförskap. Lösningarna finns inom räckhåll. De är inte dyrare än dagens ickelösningar men man vill inte. De hemlösa har som sagt en roll att spela.

Hemlöshet bidrar till privatiseringar
Ytterligare en annan del av den nyliberala agendan handlar om att sänka skatter och på det viset svälta den offentliga apparaten så att den inte fungerar. När människor sedan märker hur dåligt allt fungerar minskar deras vilja ytterligare att betala skatt för den dåliga service de får. Man hamnar i en neråtgående spiral som ytterst drabbar de medborgare som har sämst förutsättningar att klara sig själva. Eftersom vi som medborgare mår dåligt av att tvingas se "skyltfönstren" dövar vi ofta vår ångest genom att skänka pengar till olika organisationer som ser till att hemlösa får mat för dagen. Det är en lukrativ bransch där de stora välgörenhetsdrakarna årligen kammar hem många miljoner i insamlingar, kommunala bidrag och på senare tid också genom att man lägger anbud på kommunal verksamhet. Hemlösheten bidrar på så sätt till att privatisering av offentlig verksamhet påskyndas.

Bortse från flosklerna
Så nästa gång en politiker säger att hemlösheten är ovärdig ett modernt välfärdssamhälle, osäkra er revolver. Bortse från alla floskler och fråga dej själv, eller gärna politikern, om denna sett till att det byggs billiga bostäder som även de med skulder och andra problem får bo i, om denna sett till att det byggs kvalitativa alternativa boenden som hemlösa klarar av att bo i. Om politikern inte gjort detta, utan endast satsat pengar på härbärgen, tak över huvudet- garantier och bidrag till frivilligorganisationer finns ingen anledning att lyssna. Då är det bara ytterligare en person som medvetet eller omedvetet, underhåller hemlösheten och därmed ett ekonomiskt system som behöver hemlöshet för att fungera optimalt.


Per Sternbeck
Förbundssekreterare, RFHL
Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende
per.sternbeck@rfhl.se
www.rfhl.se
Böcker och forskning:

Anette Rosengren
Mellan ilska och hopp. Om hemlöshet, droger och kvinnor
Carlssons 2003. Hft.312 s.

På gränsen till bostad : avvisning, utvisning, specialkontrakt
Författare: Ingrid Sahlin
Förlag: Arkiv Förlag/A-Z förlag

Thord Eriksson
"Den som inte vill något, får bo på natthärbärge"
Förlag: Agora